استاندارد موزاییک- استاندارد 755 ایران

سنگ فرش محوطه سازی بتنی پازلی پلیمری
سنگ فرش بتنی (سنگفرش بتنی) و کفپوش بتنی، سنگ فرش پلیمری
05/02/2020
استانداردهای سنگهای تزئینی و نما
05/03/2020

استاندارد موزائیک استاندارد 755 ایران

موزائیک باید با کلیه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مشخص شده در این استاندارد مطابقت داشته باشد.

1. آزمون مقدماتی : وقتی که مطابق روش آزمون مقدماتی مورد ارزیابی قرار می گیرد باید درکلیه موارد با آن مطابقت داشته باشد.

2. ابعاد‌: ابعاد موزائیک متفاوت و بر حسب سفارش تعیین می گردد ولی رواداری ابعاد برای طول وعرض موزائیک مقدار 1± میلی متر و جهت ضخامت تا 20 میلی متر مقدار واداری 2± میلی متر برای ضخامت بیشتر از 20 میلی متر عدد در رواداری 3± میلی متر و برای ضخامت بیشتر از 20 میلی متر عدد در رواداری 3± میلی متر تعیین شده است .

3. مقاومت خمشی :

وقتی که نمونه آزمایش می شود مقاومت خمشی نمونه منفرد موزائیک نباید از 40 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و میانگین آن از 45 کیلوگرم بر سانتی مربع کمتر باشد.

4. سایش :

وقتی که نمونه آزمایش می شود نباید میانگین طول سایش از 32 میلی متر بیشتر باشد.

5. جذب آب:

وقتی که نمونه آزمایش می شود نباید میانگین جذب آب موزائیک از 8 درصد وزنی آن بیشتر باشد.

6. مقاومت در برابر خوردگی :

وقتی که موزائیک آزمایش می شود پس از اتمام دوره آزمایش در نمونه نباید هیچ گونه ترک خوردگی پوسته شدن و یا ریزش دانه ها به وجود آید.

ردیفمشخصهحداکثرحداقلسمنت پلاست – درنیکا سنگ
1میزان جذب آب8%کمتر از 3 درصد
2مقاومت خمشی45 kg/cm240 kg/cm2بیش از 60 kg/cm2
3تلورانس ابعاد+- 2 mm+- 2 mm
4تقعر و تحدب+-2mm+-2mm
5میانگین سایش32 mm
هادی برغمدی
هادی برغمدی
هادی برغمدی مهندس عمران دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس ارشد ژئوتکنیک از دانشگاه تهران 1377 نزدیک به 10 سال سابقه مدیریت شرکت درنیکا تجارت بیش از 8 سال سابقه در مدیریت پروژه های ساختمانی و طرحهای عمرانی 20 سال سابقه در طراحی و نظارت بر پروژه های ساختمانی و طرحهای عمرانی

دیدگاه ها بسته شده است