مجتمع تجاري خليج فارس - توليد موزاییک پلیمری جهت نصب در پياده رو و محوطه

مجتمع تجاري خليج فارس - توليد موزاییک پلیمری جهت نصب در پياده رو و محوطه

ابعاد پروژه: 500 متر مربع سنگ كف محوطه و پياده رو مجتمع تجاري

تاریخ شروع پروژه: بهمن 1394

نام صاحب پروژه: پيمانكار مجري مجتمع تجاري

دستاوردهاي پروژه براي كارفرما:

1- تاييد مشخصات فني موزاييكهاي پليمري نصب شده توسط كارفرماي اصلي پروژه

2- انتخاب سه طرح مختلف از بين طرحهاي متنوع مطابق سليقه كارفرماي اصلي پروژه

3- تامين مصالح مطابق زمانبندي اجراي پروژه

4- كيفيت موزاييكهاي پليمري توليد شده از لحاظ رنگ و مقاومت (رنگ و كيفيت كاملا" يكنواخت)

5- اجراي آسان بدليل ارائه كليه محصولات با ابعاد ثابت (ابعاد كاملا" گونيا) و كاملا" كاليبره.

در اين پروژه جهت كفسازي پياده رو از طرحهاي چرمي حاشيه دار، كوير و پروانه تركيبي استفاده گرديد. سنگ كوير به رنگ قهوه‌اي در بين سنگهاي چرمي حاشيه دار طرح زيبايي را ايجاد نمود. جهت ايجاد تنوع بيشتر بخش جنوبي محوطه نيز با موزاييك پليمزي طرح پروانه تركيبي اجرا گرديد. اين پروژه با رضايت كامل پيمانكار مجري طرح و نيز كارفرماي اصلي به پايان رسيد.

 

كيفيت پروژهاي اجرا شده با سنگ پليمري درنيكا ، تضمين كيفيت سنگهاي پليمري درنيكا


تصاویر پروژه

موزاييك پليمري اجرا شده در محوطه و پياده رو مجتمع تجاري

موزاييك پليمري اجرا شده در محوطه و پياده رو مجتمع تجاري

موزاييك پليمري اجرا شده در محوطه و پياده رو مجتمع تجاري

موزاييك پليمري اجرا شده در محوطه و پياده رو مجتمع تجاري

موزاييك پليمري اجرا شده در محوطه و پياده رو مجتمع تجاري

موزاييك پليمري اجرا شده در محوطه و پياده رو مجتمع تجاري

موزاييك پليمري اجرا شده در محوطه و پياده رو مجتمع تجاري

موزاييك پليمري اجرا شده در محوطه و پياده رو مجتمع تجاري

موزاييك پليمري اجرا شده در محوطه و پياده رو مجتمع تجاري

موزاييك پليمري اجرا شده در محوطه و پياده رو مجتمع تجاري

موزاييك پليمري اجرا شده در محوطه و پياده رو مجتمع تجاري

موزاييك پليمري اجرا شده در محوطه و پياده رو مجتمع تجاري