دانشگاه آزاد بومهن- توليد موزاییک پلیمری عربي و سنگ نماي آنتيك 12 تكه براي محوطه و ديوار

دانشگاه آزاد بومهن- توليد موزاییک پلیمری عربي و سنگ نماي آنتيك 12 تكه براي محوطه و ديوار

ابعاد پروژه: 850 متر مربع محوطه سازي و 600 متر مربع نماي ديوار

تاریخ شروع پروژه: 1392/04/10

نام صاحب پروژه: واحد عمران دانشگاه آزاد

دستاوردهاي پروژه براي كارفرما:

1- انتخاب طرح بسيار زيبا از بين طرحهاي متنوع

2- انتخاب رنگ متناسب با ساختمانهاي محدوده طرح

3- تامين مصالح مطابق زمانبندي اجراي پروژه

5- كيفيت سنگفرشهاي پليمري توليد شده (دوام بسيار خوب در شرايط پر رفت و آمد)

6- اجراي آسان بدليل ارائه كليه محصولات با ابعاد ثابت (ابعاد كاملا" گونيا) و كاملا" كاليبره

در اين پروژه پس از بازديد از نماي ساختمانهاي محدوده پروژه كه عمدتا" آجري بودند رنگ آجري انتخاب گرديد و پس از توليد سه نمونه آزمايشي و بررسي آن توسط كارفرما، رنگ نهايي از بين سه نمونه توليد شده  انتخاب گرديد.

كيفيت پروژهاي اجرا شده با سنگ پليمري درنيكا ، تضمين كيفيت سنگهاي پليمري درنيكا


تصاویر پروژه

سنگ فرش محوطه و نماي ديوار دانشگاه آزاد بومهن

سنگ فرش محوطه و نماي ديوار دانشگاه آزاد بومهن

سنگ فرش محوطه و نماي ديوار دانشگاه آزاد بومهن

سنگ فرش محوطه و نماي ديوار دانشگاه آزاد بومهن

سنگ فرش محوطه و نماي ديوار دانشگاه آزاد بومهن

سنگ فرش محوطه و نماي ديوار دانشگاه آزاد بومهن

سنگ فرش محوطه و نماي ديوار دانشگاه آزاد بومهن

سنگ فرش محوطه و نماي ديوار دانشگاه آزاد بومهن

سنگ فرش محوطه و نماي ديوار دانشگاه آزاد بومهن

سنگ فرش محوطه و نماي ديوار دانشگاه آزاد بومهن