تالار آريا - توليد موزاییک پلیمری گرونا براي محوطه تالار

تالار آريا - توليد موزاییک پلیمری گرونا براي محوطه تالار

ابعاد پروژه: 800 متر مربع محوطه سازي

تاریخ شروع پروژه: 1394/11/10

نام صاحب پروژه: پيمانكار بخش خصوصی

دستاوردهاي پروژه براي كارفرما:

1- انتخاب طرح بسيار زيبا از بين طرحهاي متنوع

2- انتخاب رنگ متناسب با نماي تالار

3- اجراي سريع پروژه در زمان كوتاه بدليل مقاومت اوليه بالاي موزاييكهاي پليمري

4- قيمت مناسب در مقايسه با محصولات سنگي

5- تامين مصالح مطابق زمانبندي اجراي پروژه

6- كيفيت موزاييكهاي پليمري توليد شده (حتي يك موزاييك نيز در حين حمل و اجرا دچار شكست نشده است.)

7- اجراي آسان بدليل ارائه كليه محصولات با ابعاد ثابت (ابعاد كاملا" گونيا) و كاملا" كاليبره

در اين پروژه جهت كفسازي محوطه تالار چند طرح پيشنهاد گرديد كه در نهايت طرح موزاييك پليمري گرونا مورد تاييد كارفرما قرار گرفت.همچنين پس از بازديد از نماي سنگي تالار رنگ اوليه سنگ كف تعيين و توليد سه نمونه آزمايشي انجام شد و رنگ نهايي از بين سه نمونه توليد شده توسط كارفرما انتخاب گرديد. با توجه به سرعت بالاي اجراي سنگ كف ، محصولات بلافاصله پس از خارج شدن از قالب (پس از 24 ساعت از قالب گيري) براي پروژه ارسال شد كه با توجه به مقاومت اوليه بسيار خوب موزاييكهاي پليمري امكان اجراي سريع پروژه را فراهم نمود.

كيفيت پروژهاي اجرا شده با سنگ پليمري درنيكا ، تضمين كيفيت سنگهاي پليمري درنيكا


تصاویر پروژه

محوطه تالار آریا

محوطه تالار آریا

محوطه تالار آریا

محوطه تالار آریا

محوطه تالار آریا

محوطه تالار آریا