استاندارد موزاییک- استاندارد 755 ايران

استاندارد موزائيك  - استاندارد 755 ايران

موزائيك بايد با كليه ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي مشخص شده در اين استاندارد مطابقت داشته باشد.

 

  1. 1. آزمون مقدماتي : وقتي كه مطابق روش آزمون مقدماتي مورد ارزيابي قرار مي گيرد بايد دركليه موارد با آن مطابقت داشته باشد .

 

  1. 2. ابعاد‌: ابعاد موزائيك متفاوت و بر حسب سفارش تعيين مي گردد ولي رواداري ابعاد براي طول وعرض موزائيك مقدار 1± ميلي متر و جهت ضخامت تا 20 ميلي متر مقدار واداري 2± ميلي متر براي ضخامت بيشتر از 20 ميلي متر عدد در رواداري 3± ميلي متر و براي ضخامت بيشتر از 20 ميلي متر عدد در رواداري 3± ميلي متر تعيين شده است .

 

  1. 3. مقاومت خمشي :

وقتي كه نمونه آزمايش مي شود مقاومت خمشي نمونه منفرد موزائيك نبايد از 40 كيلوگرم بر سانتي متر مربع و ميانگين آن از 45 كيلوگرم بر سانتي مربع كمتر باشد.

 

  1. 4. سايش :

وقتي كه نمونه آزمايش مي شود نبايد ميانگين طول سايش از 32 ميلي متر بيشتر باشد.

 

  1. 5. جذب آب:

وقتي كه نمونه آزمايش مي شود نبايد ميانگين جذب آب موزائيك از 8 درصد وزني آن بيشتر باشد.

 

 

  1. 6. مقاومت در برابر خوردگي :

وقتي كه موزائيك آزمايش مي شود پس از اتمام دوره آزمايش در نمونه نبايد هيچ گونه ترك خوردگي پوسته شدن و يا ريزش دانه ها به وجود آيد.

 

رديف

مشخصه

حداکثر

حداقل

سمنت پلاست – درنيكا سنگ

1

ميزان جذب آب

8%

 

كمتر از 3 درصد

2

مقاومت خمشي

45 kg/cm2

40 kg/cm2

بيش از 60 kg/cm2  

3

تلورانس ابعاد

+- 2 mm

 

+- 2 mm

4

تقعر و تحدب

+-2mm

 

+-2mm

5

ميانگين سايش

32 mm

 

--